PROIZVODNJA

Stacionarne peći

Stacionarne lončane peći za aluminijum, cinkove legure i druge obojene metale su našle veliku primenu zbog svoje praktičnosti, lake mobilnosti, malih dimenzija, vrste energenta koji se koristi za zagrevanje peći, kao i niske cene proizvoda.

Ove peći mogu da koriste energente kao što su gas, električna struja i nafta, u skladu sa željom, potrebom i mogućnošću kupca.

Radna temperatura peći je 900 °C, dok je maksimalna 1.200 °C.

Peći poseduju sisteme regulacije i praćenja temperature zida peći i temperature otopljenog metala.

Peći koje koriste električne i plamene panele su peći sa maksimalnom energetskom efikasnošću. Idealni su za topljenje metala i održavanje otopljenog metala zbog male potrošnje energenata. Kod peći napajanih električnom strujom, ugrađuje se tiristorsko kontrolisano napajanje.

Nagibne peći

Nagibne peći koje proizvodimo su kompletno automatizovane, jednostavne za rukovanje.

Izrađuju se u osmougaonom, kružnom ili u pravougaonom obliku. Kružni, odnosno osmougaoni koncept garantuje pravilnu raspodelu i iskorišćenje energije, kao i lako istakanje otopljenog metala zajedno sa agregatom koji je odmah pored peći. Sistem hidraulike sa dva (po potrebi i više) cilindara omogućuje lako naginjanje peći, odnosno sigurno upravljanje istakanjem otopine, što omogućava sigurnost tehničarima pri rukovanju.

Radna temperatura peći je od 900 °C, dok je maksimalna kad koristimo električnu energiju i gas do 1.200 °C, odnosno kod korišćenja nafte kao energenta i do 1.300 °C.

Peći poseduju sisteme regulacije i praćenja temperature zida peći i temperature otopljenog metala.

Peći koje koriste električne i plamene panele su peći sa maksimalnom energetskom efikasnošću. Idealni su za topljenje metala i održavanje otopljenog metala zbog male potrošnje energenata. Kod peći napajanih električnom strujom, ugrađuje se tiristorsko kontrolisano napajanje.

Peći za termičku obradu čelika

U pećima za termičku obradu čelika, mogu se obavljati svi termički procesi: žarenje, kaljenje, otpuštanje, poboljšanje.
Peći za termičku obradu čelika izrađujemo u sledećim izvedbama:
  1. Komorne peći – male
  2. Komorne peći – velike
  3. Komorne peći sa vagonetom
  4. Sklopive peći od panela
  5. Protočne peći

Peći se mogu proizvesti i za rad u zaštitnoj atmosferi, a kod žarenja imaju komore od vatrostalnog čelika.

Unos šarže u peć može biti manuelan, poluautomatski i automatski (na vagonetima, viljuškarima i sl.). Automatika može da kontrološe podizanje šarže, otvaranje vrata i dr. Naša tehnička lica će Vam pomoći u odabiru peći sa pratećom opremom, koja bi odgovarala Vašem procesu.

Nakon unosa šarže, odnosno materijala koji se termički obrađuje, automatski proces započinje.

Sve peći poseduju sistem automatskog vođenja procesa koje karakteriše jednostavno korišćenje, sa opcijama praćenja i dokumentovanja procesa. Moguće je uneti veliki broj temperaturnih promena što omogućava da proces teče nesmetano, od zagrevanja do održavanja temperature.

Sve peći se mogu proizvesti da koriste električnu struju ili gas kao energente. Tiristorsko napajanje garantuje manju potrošnju, kod peći zagrevanih električnom strujom, kao i lakše upravljanje procesom (zagrevanje, hlađenje, održavanje …), što sa softverskim upravljanjem – formiranjem krive grejanja, kao i jedinstvenim načinom prenosa, održavanja i kontrole toplote u našim pećima, smanjuje potrošnju energenata.

Radna temperatura ovih peći je do 1.150 °C ± 2 °C, odnosno zadata temperatura varira od vrste termičkog procesa koji se primenjuje.

Panelne peći

Panelne peći termičku obradu su jedinstveni proizvod na tržištu i nastale su kao potreba korisnika za šaržama koje su nestandarne, kod korisnika koji u svojim proizvodnjama termički obrađuju poluproizvode različitih dimenzija, varijabilnih količina šarži, tehničkih karakteristika prostora u kojima treba smestiti peći itd. Iz navedenih razloga kupcu – korisniku je omogućeno da sam sklapa panele i menja radne zapremine peći u zavisnosti od potreba koje mu se javljaju u proizvodnji.

Sve ovo je omogućilo da korisnik postavi potrošnju energenata prema potrebi datog procesa, da prilagodi peć svom konkretnom postupku.

Panelnim pećima se veoma brzo može promeniti oblik peći, tako npr. može se od „horizontalne” peći veoma brzo napraviti „vertikalna” peć za specifične šarže. Samim promenama se menja potrošnja energenta pa u proizvodnjama gde ima i velikih i malih šarži, možemo veoma lako prilagoditi peć Vašim potrebama trenutnog procesa.

Upravljanje i softver koji se koristi je okrenut ka korisniku i veoma je lako na upravljačkom ormanu promeniti uslove rada procesa, zapamtiti više procesa i veoma brzo postaviti uslove procesa prema potrebi procesa.

Protočne peći

Protočne peći za termičku obradu se mogu primeniti kod postupaka sušenja, predgrevanja, poboljšanja, žarenja, vulkanizacije i drugih procesa. Takođe su pogodne za šarže koje imaju specifične i/ili male oblike.

Šarža može da se dodaje manuelno ili automatski da se istresa na beskonačnu traku protočnih peći. Brzina beskonačne trake, kriva procesa, kao i praćenje i kasnije dokumentovanje procesa se obavljaju automatski putem softvera, gde se lako definiše brzina kretanja trake, vremenski i ciklusi temperature, punjenje težina šarže, kao i drugi zahtevi korisnika.

Dimenzije peći odgovaraju zahtevima kupca, dok se segment peći može spuštati manuelno ili automatski na beskonačnu traku.

Beskonačna traka se izrađuje materijala koji odgovaraju termičkom procesu i vrsti šarže koja se obrađuje, kako po vrsti materijala tako i po obliku i dimenziji. Može da bude od punog materijala ili kao mreža.

Kao i kod ostalih peći za termičku obradu i kod ovih može da bude energent električna struja i gas, kako sa direktnim tako i sa indirektnim plamenom.

Maksimalne temperature koje se mogu postići su do 1.150 °C.

Peći za termičku obradu aluminijuma

Peći za termičku obradu aluminijuma izrađujemo u dve osnovne izvedbe: kao komorne i kao protočne peći. Princip funkcionisanja je sličan.

Unos šarže u peć može biti manuelan, polu-automatski i automatski (na vagonetima, viljuškarima i sl.). Automatika može da kontrološe podizanje šarže, otvaranje vrata i dr. Naša tehnička lica će Vam pomoći u odabiru peći sa pratećom opremom, koja bi odgovarala Vašem procesu.

Ono što je karakteristično za sve naše peći za termičku obradu, je da poseduju sistem automatskog vođenja procesa koje karakteriše jednostavnost za korišćenje, sa opcijama praćenja i dokumentovanja procesa. Moguće je uneti veliki broj temperaturnih promena što omogućava da proces teče nesmetano, od zagrevanja do održavanja temperature.

Sve peći se mogu proizvesti da koriste električnu struju ili gas kao energente. Tiristorsko napajanje garantuje manju potrošnju, kod peći zagrevanih električnom strujom, kao i lakše upravljanje procesom (zagrevanje, hlađenje, održavanje …), što sa softverskim upravljanjem – formiranjem krive grejanja, kao i jedinstvenim načinom prenosa, održavanja i kontrole toplote u našim pećima, smanjuje potrošnju energenata.

Radna temperatura ovih peći je do 530 °C ± 2 °C, odnosno zadata temperatura varira od vrste legure koja se termički obrađuje.

Laboratorijske peći

Laboratorijske peći su namenjene za termička ispitivanja u laboratorjama. Najviše se koriste u prehrambenoj, hemijskoj, gumarskoj, industriji plastike …

Obloga peći se radi od dekorativnog nerđajućeg čelika ili materijala po izvoru kupca. Peći se proizvode u tri modela, ali po zahtevu se rade i druge dimenzije. Maksimalna radna temperatura kod laboratorijskih peći je do 1420°C.

Laboratorijskih peći poseduju mogućnost povezivanja na PC računar, instalacije softvera za praćenje procesa, kao i dokumentovanje odnosno štampanje podataka.

Peći za porcelan i keramiku

Peći za porcelan i keramiku su namenjene za sušenje i pečenje proizvoda od porcelana i keramike, kao i za procese raznih sinterovanja.
Proizvode se kao komorne i kao hobi peći i koriste lektričnu energiju kao energent.

Komorne peći se izrađuju u više dimenzija, odnosno po dimenziji koju kupac zahteva. Unutrašnjost peći je izrađena od materijala koji nisu kancerogeni i koji ne prenose štetan uticaj na šaržu. Raspodela grejača je po zidovima peći što uzrokuje ravnomernu raspodelu toplote u peći, odnosno omogućava da se proizvodi suše i peku sa smanjenom šansom da proizvodi pucaju ili se deformišu. Upravljanje grejačima je putem softvera, što omogućava precizan rad i praćenje procesa. Maksimalne radne temperature su 1.300 °C. Kod peći većih dimenzija rade se kolica koja poseduju grejače u sebi.

Hobi peći se izrađuju kružnog ili osmougaonog oblika, malih dimenzija. Pogodne su za manuelnu manufakturu, umetnike i hobi majstore. Ove peći su lako prenosive, poseduju jednostavno upravljanje te su lake za korišćenje i pogodne su za pojedinačne ili manje serije proizvoda.

Sušnice i linije za farbanje

Linija za farbanje

U zavisnosti od količine proizvoda i od vrste materijala od kojeg je načinjen, sušnice će imati različito tehničko-tehnološko rešenje u smislu izgleda i načina procesa sušenja.

Naše sušnice su pronašle primenu u raznim oblastima u industriji. Koriste se u tehnološkim procesima u prehrambenoj i poljoprivrednoj industriji, kao deo hemijske, metalsko-metalurške industrije, odnosno u laboratorijama.

Kontrola toplote je automatizovana, vođena softverom.

Prilikom odabira sušnice potrebno je obratiti pažnju na faktore koji se odnose na vrstu i kvalitet materijala koji se suši, tehnološke zahteve u samom procesu, zahteve proizvodnje i finalnog kvaliteta proizvoda koji je zahtevan.

Linije za farbanje – protočne peći za elektrostatičko bojenje su našle svoju primenu u procesu automatskog farbanja velikih količina proizvoda. Karakteriše ih ujednačen kvalitet nanosa zaštitnog materijala – farbe, sjajna ili matirana površina „bez fleka”, odsustvo mehaničkih nečistoća na proizvodu, brzo sušenje, odsustvo vlage, što sve doprinosi bržem završetku procesa i kvalitetnom finalnom proizvodu.

U procesu je moguće brzinu farbanja, količinu nanosa farbe, definisati i pratiti temperature u peći, pratiti količinu ostale farbe u rezervoru, odnosno prilagoditi liniju i drugim potrebama.

Antikorozivna zaštita i grejači

Anti korozivna zaštita predstavlja veoma važan segment prilikom obrade metala. Ona predstavlja elektrohemijsku zaštitu površine metala koji je zbog tehnoloških potreba izložen agresivnoj (korozivnoj) radnoj sredini.

Ovakav vid zaštite je gotovo obavezan u okruženjima gde postoji velika količina vlage, magle, rizik od oksidacije, kao i okruženjima zasićenog vazduha drugim agensima (npr. so, hemijske supstance i sl.).

U zavisnosti od različitih tehničko – tehnoloških procesa proizvodimo sisteme za antikorozivnu zaštitu metalnih površina slojem nikla, cinka, hroma i dr.

U zavisnosti od potreba proizvodima kompletne linije ili segmente, odnosno elemente koji su definisani u zehtevu kupca.

Galvanski grejači predstavljaju specifične grejne elemente koji su našli svoju primenu i u drugim tehnološkim procesima, pored anti korozivne zaštite. Služe za zagrevanje medijuma koji su agresivni prema materijalu grejača.

Sonde - Termoelementi - Termoregulacija

Sonde i termoelementi se koriste za precizna merenja temperature u hemijskoj, metaloprerađivačkoj, prehrambenoj industriji, industriji za preradu gume, plastike itd …
Merni opseg je -50 do 1.600°C.

Termoparovi se proizvode u debljini žice od ø3,26 mm. Za sve termoelemente isporučuje se priključna glava oblika “A” po DIN 43729 (SILUMIN).

Proizvodimo i vanstandardne sonde i termoelemente gde kupac dostavlja ili uzorak ili skicu radi izrade.

Kod postavljanja zahteva od strane kupca potrebno je navesti broj termoparova (1 ili 2), odnosno debljinu termopara (žica od 0,5 mm ili od 0,35 mm).

Proizvodimo i uglaste termoelemente u dužinama 330, 500, 570mm.

Termoregulacija je važan segment u sistemima koje proizvodimo. Preciznost je definisana od tehnološkog procesa i zahteva kupca. Navedeno omogućava da ponudimo adekvatne termoregulacione elemente kako bi naručilac i korisnik u proizvodnom procesu lakše definisao, kontrolisao i pratio proces, i na kraju dokumentovao dobijene parametre.

Ovi uređaji su preduslov kvalitetnog vođenja, praćenja i dokumentovanja procesa, kao i kasnije precizne analize.

Potreban Vam je savet ili podrška? Tu smo za Vas!

sr_RSSR